QR-code of this News

"رمزینه پاسخ سریع" به جای "کیو آر کد" و "کیو آر بارکد"


در اولین سالگرد ایجاد سایت، واژه "رمزینه پاسخ سریع" به عنوان جایگزین واژه "کیو آر کد" (Quick Response Barcode) انتخاب شد.

پس از این و با توجه به بومی بودن و داشتن بار معنایی کامل  "رمزینه پاسخ سریع"، در بیشتر متن های سایت این واژه جایگزین و از آن استفاده و به کاربران معرفی خواهد شد.


لازم به توضیح است که در ابتدای ماه های تأسیس سایت واژه "نمایه پاسخ سریع" به صورت موقت انتخاب و پس از مطالعه و بررسی های نهایی واژه "رمزینه پاسخ سریع" (که در آن "رمزینه" معادل پارسی "بارکد" است)، به صورت رسمی برای "کیو آر بارکد" یا "کیو آر کد"  انتخاب گردید.


رمزینه پاسخ سریع

 آشنایی با تیم ابداع کننده رمزینه پاسخ سریع (QR-Code)  (1396/04/5)
 آغاز ششمین سال رمزنیه پاسخ سریع!  (1395/08/28)
 تعداد رمزینه های تولید شده توسط کاربران از مرز 850 هزار گذشت  (1395/08/28)
 تعداد رمزینه های تولید شده توسط سرویس API سایت از مرز 40 میلیون گذشت...  (1395/08/28)
 ارتقاء بخش سفارشات سایت  (1395/05/10)

 مشاهده تمام خبر های سایت
پشتیبانی بارکد های QR از زبان پارسی:
زبان پارسی به طور کامل توسط رمزینه های پاسخ سریع (Qr-Code) پشتیبانی شده و به راحتی قابل رمز گذاری می باشد.
در وب سایت ما یکی از اهداف اصلی، بومی سازی رمزینه پاسخ سریع برای پارسی و تولید نرم افزار های بارکد خوان استاندارد در آینده است.