QR-code of this News

تعداد رمزینه های تولید شده توسط کاربران از مرز 850 هزار گذشت


در آستانه ورود به ششمین سال فعالیت سرویس رمزینه پاسخ سریع ایران، تعداد رمزینه های تولید شده توسط کاربران سایت، از مرز 850 هزار عدد گذشت. این آمار فقط شامل رمزینه هایی است که به صورت مستقیم در صفحه تولید رمزنیه سایت ایجاد شده و شامل رمزینه های تولید شده توسط خدمات API سایت نمی باشد.


با توجه به جایگاه سرویس رمزینه پاسخ سریع در ارائه خدمات مطابق با استانداردهای بین المللی و بهینه برای زبان پارسی، به کاربران ایرانی، ائم از سازمانی، شرکتی، شخصی و ...، می توان این آمار را با یک تفاوت جزئی، به میزان رشد استفاده ایرانیان از این رمزینه ها، تعمیم داد.


به زودی آنالیز کامل این آمار نیز منتشر خواهد شد.
در نمودار زیر می توان میزان تولید مستقیم رمزینه پاسخ سریع و همچنین رشد آن را به تفکیک سال، مشاهده نمود:

 

تعداد رمزینه های تولید شده توسط کاربران از مرز 850 هزار گذشت...


رمزینه پاسخ سریع

 آشنایی با تیم ابداع کننده رمزینه پاسخ سریع (QR-Code)  (1396/04/5)
 آغاز ششمین سال رمزنیه پاسخ سریع!  (1395/08/28)
 تعداد رمزینه های تولید شده توسط کاربران از مرز 850 هزار گذشت  (1395/08/28)
 تعداد رمزینه های تولید شده توسط سرویس API سایت از مرز 40 میلیون گذشت...  (1395/08/28)
 ارتقاء بخش سفارشات سایت  (1395/05/10)

 مشاهده تمام خبر های سایت
پشتیبانی بارکد های QR از زبان پارسی:
زبان پارسی به طور کامل توسط رمزینه های پاسخ سریع (Qr-Code) پشتیبانی شده و به راحتی قابل رمز گذاری می باشد.
در وب سایت ما یکی از اهداف اصلی، بومی سازی رمزینه پاسخ سریع برای پارسی و تولید نرم افزار های بارکد خوان استاندارد در آینده است.