تولید رمزینه منقش شبکه های اجتماعیwww.QR-Code.ir


جهت مشاهده، نیاز به ورود به سایت است.
پشتيباني بارکد هاي QR از زبان پارسي:
زبان پارسي به طور کامل توسط رمزينه هاي پاسخ سريع (Qr-Code) پشتيباني شده و به راحتي قابل رمز گذاري مي باشد.
در وب سايت ما يکي از اهداف اصلي، بومي سازي رمزينه پاسخ سريع براي پارسي و توليد نرم افزار هاي بارکد خوان استاندارد در آينده است.