منابع و مستندات - Source


Open-Source PT.
Domain: qr-code.ir
Site Developer & Programmer & Designer (DPD): s.M.s.M
QR-Code Reader: Zxing Project
QR-code model: 2
QR-code version: Auto
Software: Kaywa, Upcode, ByteScout,
"QR Code" is trademarked by Denso Wave, Inc.

This page will be completed...

استانداردهای رمزینه های پاسخ سریع:
مدارک استاندارد زیادی از جمله ایزو، وجود دارد که کدکردن فیزیکی کُد QR را پوشش می دهند.
نکته قابل توجه این است که در سطح لایه کاربردی، تغییراتی بین استاندارد ها مختلف وجود دارد.
لیست این استاندارها به همراه لینک به منابع آنها مشاهده کنید...